BIBLIOGRAFIA PRAC NAUKOWYCH, KRYTYCZNOLITERACKICH, RECENZJI | 1950-2016

© Zygmunt Haupt (1946), z archiwum Arthura Haupta

Poniżej prezentujemy bibliografię prac naukowych, krytycznoliterackich i recenzji poświęconych twórczości Zygmunta Haupta, w opracowaniu prof. Aleksandra Madydy.

I. MONOGRAFIE

1998
1| A. Madyda „Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka”, Toruń.

2011
2| D. Utracka „Strzaskana mozaika. Studium warsztatu pisarskiego Zygmunta Haupta”, Toruń.

2012
3| A. Madyda „Haupt. Monografia”, Toruń.

2015
4| A. Niewiadomski „Jeden jest zawsze ostrzem. Inna nowoczesność Zygmunta Haupta”, Lublin.

II. ARTYKUŁY I STUDIA

1986
1| [K. Rutkowski] A.J. Rembowski „Zygmunt Haupt: władca słów i pierścieni”, w: „Kontakt” nr 10.

1987
2| [R. Gorczyńska] E. Czarnecka „Mięszkał ubogi szlachcic na Podolu…”, w: „Kultura” nr 11; przedr. w: Z. Haupt „Szpica. Opowiadania, warianty, szkice”, Paryż 1989.

1988
3| M. Tomaszewski „L’image des confins chez les romanciers émigrès: Czesław Miłosz, Józef Mackiewicz, Zygmunt Haupt, Włodzimierz Odojewski”, w: „Les confins de l’ancienne Pologne. Ukraïne – Lituanie – Bielorussie. XVI–XX siècle”, éd. par D. Beauvois, Lille.

1989
4| M. Jentys „’Myślenie musi być cienkie’. O pisarstwie Zygmunta Haupta”, w: „Kierunki” nr 43, s. 10; przedr. w tejże „I światłem być, i źrenicą”, Warszawa 1990.

1991
5| K. Rutkowski „W stronę Haupta”, w: „Teksty Drugie” nr 1-2.
6| M. Tomaszewski „Nad Seretem, czyli w Europie. O prozie Zygmunta Haupta”, w: „Teksty Drugie” nr 1-2.
7| K. Rutkowski „Mizdra i lico, czyli o Haupcie”, w: „Twórczość” nr 6.

1993
8| A. Wierciński „Elementy gawędowe w prozie Zygmunta Haupta”, w: „W kręgach baroku i barokowości. Studia”, red. nauk. M. Kaczmarek, Opole.

1994
9| H. Gosk „Trwanie. (Z problemów twórczości Zygmunta Haupta)”, w: „Przegląd Humanistyczny” nr 4; przedr. pt. „’A gdy to wszystko zapomnę…’ O znaczeniu retrospektywnej orientacji temporalnej dla utwierdzenia tożsamości ‚ja’ w prozie Zygmunta Haupta”, w: tejże „A gdy to wszystko zapomnę… Szkice o polskim pisarstwie emigracyjnym XX wieku”, Izabelin 1995.

1995
10| A. Madyda „Krytyka o twórczości Zygmunta Haupta”, w: „’Wiadomości’ i okolice. Szkice i wspomnienia”, red. i opr. M.A. Supruniuk, Toruń; przedr. pt. „W oczach krytyki”, w: tegoż „Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka”, Toruń 1998.
11| S.W. Zając „W poszukiwaniu formy pierwotnej: o strategii fragmentu na przykładzie ‚Entropii wzrastającej do zera’ i ‚Złotej hramoty’ Zygmunta Haupta”, w: „Fa-Art” nr 3.

1996
12| J. Tomkowski „’Patchwork’, czyli o prozie Zygmunta Haupta”, w: „Szkice o polskich pisarzach emigracyjnych”, t. 1, pod red. M. Kisiela i W. Wójcika, Katowice; przedr. w: tegoż „Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce”, Warszawa 2001.
13| A. Nawarecki „Proza poszukiwań formalnych” [rozdz.: „Wobec autobiografii]”, w: „Literatura emigracyjna 1939-1989”, t. 2, red. J. Olejniczak, Katowice.
14| B. Hadaczek „’Święta Galilea’ Zygmunta Haupta”, w: „Kresy w literaturze”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 157, „Szczecińskie Prace Polonistyczne” nr 7, Szczecin.
15| M. Zaleski „Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej”, Warszawa, s. 50-66.

1997
16| H. Gosk „Rodzimość i uniwersalizm w prozie Zygmunta Haupta”, w: „Kresy” nr 3.
17| S. Zając „Ten ‚trzeci': krótko o prozie Zygmunta Haupta”, w: „Kresy” nr 3.
18| A. Madyda „Nieznane opowiadania Zygmunta Haupta”, w: „Fraza” nr 4.
19| A. Rzymska „’Pulsujący hieroglif’ – cytaty w twórczości Zygmunta Haupta”, w: „Zmierzch świata? Artystyczne wizje społecznych przemian kulturowych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 6–7 grudnia 1995 r. […] w Olsztynie”, pod red. D. Ossowskiej, Olsztyn .

1998
20| M. Kłosińska-Duszczyk „Funkcjonalizacja przestrzeni w prozie Zygmunta Haupta i Czesława Miłosza. Kresy – Ameryka”, w: „Przegląd Humanistyczny” nr 3.
21| A. Madyda „Obraz galicyjskich stosunków etnicznych w prozie Zygmunta Haupta”, w: „O dialogu kultur wspólnot kresowych”, pod red. S. Uliasza, Rzeszów.
22| D. Sapa „Między polską wyspą a ukraińskim morzem. Kresy południowo-wschodnie w polskiej prozie 1918-1988”, Kraków , s. 119-130, 201-203.

2000
23| W. Lipowski „’Dziś, przedwczoraj, wczoraj, jutro…’, czyli o ćwiczeniach pamięci Zygmunta Haupta”, w: „Ruch Literacki” z. 3.
24| H. Gosk „Wątek poszukiwania tożsamości w emigracyjnej prozie polskiej (na przykładzie utworów Zygmunta Haupta z tomów ‚Pierścień z papieru’, ‚Szpica’ oraz Leo Lipskiego ‚Dzień i noc’, ‚Piotruś’)”, w: „Przegląd Humanistyczny” nr 3.
25| S.W. Zając „Zygmunta Haupta wędrówka do światów najmniejszych”, w: „Miniatura i mikrologia literacka”, t. 1, red. A. Nawarecki, Katowice.
26| S.W. Zając „Haupt o Śląsku i o hałdzie”, w: „Hałda. Materiały IV sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów, Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego”, pod red. T.M. Głogowskiego i M. Kisiela, Katowice.

2001
27| S.W. Zając „Fotografie i aspekty Śląska. ‚Fotografie ze Śląska’ Jarosława Iwaszkiewicza i ‚Aspekt Śląska’ Zygmunta Haupta – próba prezentacji”, w: „Śląskie Miscellanea”,t. 14, pod red. J. Malickiego i Z. Kadłubka, Katowice.
28| Z. Trysiński „Z problematyki związków Andrzej Stasiuk – Zygmunt Haupt: rekonesans historycznoliteracki”, w:„Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie”, Historia Literatury, z. 7, Rzeszów.
29| A. Rzymska „Gawęda i antygawęda w twórczości Zygmunta Haupta”, w: tejże „Gawędowy ‚ikonostas’. Współczesne powroty gatunku”, Olsztyn.

2003
30| A. Madyda „Kim jest Nietota? O pewnej postaci z opowiadań Zygmunta Haupta”, w: „Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. Studia i szkice”, red. Z. Andres, J. Wolski, Rzeszów.
31| D. Utracka „Bohater domu-drogi wobec ‚teatru powtórzenia’. O labiryntowych ścieżkach retoryki memorycznej w twórczości Zygmunta Haupta”, w: „Wędrować, pielgrzymować, być turystą: podróż w dyskursach kultury”, red. P. Kowalski, Opole.
32| M. Kłosińska-Duszczyk „Ameryka jako przestrzeń emigracyjnej codzienności. (Na podstawie tekstów Jana Lechonia, Zygmunta Haupta oraz Czesława Miłosza)”, w: „Historia niechciana. Historie obecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku”, red.: H. Gosk, A. Zieniewicz, przy współpr. K. Krowirandy i Ż. Nalewajk, Warszawa.
33| E. Wiegandt „Wszystko-nic Zygmunta Haupta”, w: „Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury”, red. A. Czyżak, Z. Kopeć, Poznań; przedr. w: tejże „Niepokoje literatury. Studia o prozie polskiej XX wieku”, Poznań 2010.

2005
34| „Pamięć, słowo, ból (proza Zygmunta Haupta)”, w: B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński „Literatura polska XX wieku”, Poznań.
35| S.W. Zając „(Nie)spotkanie Ameryki. Zygmunta Haupta ‚Podróż do Louisiany’”, w: „Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania”, red. nauk. H. Gosk, A.S. Kowalczyk, Warszawa.
36| D. Utracka „Formy dyskursu w prozie Zygmunta Haupta”, w: „Formacje dyskursywne w kulturze, językach i literaturze europejskiej”, „Prace Interdyscyplinarne”, t. 4, red. L. Rożek, Częstochowa.
37| Z. Wasilewska-Lipke „Pisarz-emigrant we własnym teatrze pamięci – na podstawie tekstów ‚Drugiej Emigracji’”, w: „Pisarz na emigracji. Mitologie. Style. Strategie przetrwania”, red. nauk. H. Gosk, A.S. Kowalczyk, Warszawa.
38| S. Zając „Jak czytać Haupta? Prowokacja interpretacyjna”, w: „Paradygmat pamięci w kulturze. Prace dedykowane Antoniemu Czyżowi”, red. A. Borkowski, M. Pliszka, A. Ziontek, Siedlce.

2006
39| D. Utracka „Aliniowość, rozpad, chaos, czyli o tekstowych figurach entropii w prozie Zygmunta Haupta”, w: „Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu”, red. K. Bakuła i D. Heck, Wrocław.
40| D. Utracka „’Homo in rebus’. Dom rzeczy jako reistyczna figura nostalgii w prozie Zygmunta Haupta”, w: „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, Filologia Polska, Historia i Teoria Literatury, z. 10, red. E. Hurnikowa, L. Rożek, Częstochowa.
41| D. Utracka „Intymne przestrzenie pamięci w prozie Zygmunta Haupta”, w: „Intymność wyrażona”, red. M. Kisiel, M. Tramer, Katowice.
42| D. Utracka „Topos labiryntu a dyskurs memoryczno-egzystencjalny w twórczości Zygmunta Haupta”, w: „Literackie drogi wobec mitu”, red. i wst. L. Wiśniewska przy współpr. M. Gołuńskiego, Bydgoszcz.

2007
43| A. Madyda „Skrajna niepraktyczność: o Zygmuncie Haupcie w stulecie urodzin”, w: „Twórczość” nr 7.
44| A. Madyda „Co nowego u Haupta?”, w: „Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia”, red. Z. Andres, J. Pasterski i A. Wal, t. 1, Rzeszów.
45| J. Borowczyk „Granice narodów, granice duszy: o prozie Haupta i Wołoszynowskiego”, w: „Kresy – dekonstrukcja”, red. K. Trybuś, J. Kałążny, R. Okulicz-Kozatryn, Poznań.
46| S.W. Zając „Zygmunt Haupt: Wstęp do teorii ‚nowej wiarygodności’”, w: „Pisarze teoretykami literatury?… (Szkice)”, red. nauk. J. Olejniczak i M. Bogdanowska, Katowice.

2008
47| A. Skonieczna „Człowiek w relacji z człowiekiem – o prozie Zygmunta Haupta”, w: „Episteme” nr 6.
48| A. Madyda „Nożyczki i czerwony atrament. O praktykach redaktorskich Mieczysława Grydzewskiego (na przykładzie twórczości Zygmunta Haupta z lat 1947-1948”, w: „Polonistyczne drogi. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin”, red. M. Wróblewski, Toruń.
49| A. Madyda „Krzemieniec w twórczości Zygmunta Haupta”, w: „Dialog Dwóch Kultur”, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl; przedr. w: „Przedziwne światy. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu”, red. K. Ćwikliński, R. Moczkodan i R. Sioma, Toruń 2010.
50| D. Utracka „Między całością a fragmentem. Tożsamości rozproszone i zwielokrotnione w literackich obrazach ‚mitologii wykorzenienia’”, w: „Tożsamość i rozdwojenie w perspektywie mitów”, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz.

2009
51| A. Niewiadomski „,Niespokojna świadomość,. O ,manierystycznej, architektonice arcydzieła Zygmunta Haupta”, w:  „Kresy” nr 3.
52| P. Rambowicz „’Potrafię skazać się na nicość’. Kreacje przestrzeni w prozie Zygmunta Haupta”, w: „Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej: Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork”, red. V. Wejs-Milewska i E. Rogalewska, Białystok.
53| S. Zając „Inna emigracja Zygmunta Haupta. Przyczynek do biografii”, w: „Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej”, red. V. Wejs-Milewska i E. Rogalewska, Białystok.

2010
54| J. Wierzejska „Nietota, czyli Melancholia Erotica. O funkcji niektórych motywów folklorystycznych w prozie Zygmunta Haupta”, w: „Tekstualia” nr 2.
55| D. Utracka „Między świadectwem miejsca a autobiografią ducha. Tradycje intymistyki w twórczości Zygmunta Haupta”, w: „W stronę szczęścia. Ireneuszowi Marianowi Świtale księga pamiątkowa”, red. W. Słomski, Warszawa.
56| S.W. Zając „Zygmunt Haupt – albo w Paryżu, albo w Białokamiennej”, w: „Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim”, red. A. Tyszka, Łódź 2010.
57| A. Niewiadomski „Teatrum Schulza i czeluść Haupta. Dwa nieba nad Galicją”, w: „Inspiracje Schulzowskie w literaturze. Materiały naukowe IV Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu”, red. W. Meniok, Drohobycz 2010 [właśc. 2011].

2011
58| M. Jaworski „Problematyka modernizmu europejskiego w twórczości Zygmunta Haupta”, w: „Pamięć modernizmu”, red. M. Gorczyński, M. Mordarska, Wrocław.
59| A. Madyda „Obraz wojny w opowiadaniach Zygmunta Haupta”, w: „Wojna i postpamięć”, red. Z. Majchrowski i W. Owczarski, Gdańsk.
60| A. Niewiadomski, „’Dziwna’ nowoczesność Zygmunta Haupta”, w: „Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności”, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2011 [właśc. 2012].

2012
61| M. Sabal „Inne spojrzenie na II wojnę światową. Opowiadanie Zygmunta Haupta ‚Barbarzyńcy patrzą w krajobraz podbitego kraju’”, w: „Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze”, pod red. S.J. Żurka i A. Adamczuk-Stęplewskiej, Lublin 2012 [właśc. 2013].
62| J. Wierzejska „Retoryczna interpretacja autobiograficzna pisarstwa Zygmunta Haupta”, w: tejże „Retoryczna interpretacja autobiograficzna. Na przykładzie pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta i Leo Lipskiego”, Warszawa.

2013
63| A. Niewiadomski „Proza Zygmunta Haupta albo inna twarz nowoczesności. (Projekt interpretacyjny)”, w: „W kręgu literatury i języka”, t. 3, red. M. Michalska-Suchanek, Gliwice.
64| A. Nęcka „’To ja sam jestem Emmą Bovary’. Zygmunt Haupt”, w: tejże „Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych”, Katowice.
65| T. Mizerkiewicz „’Ale będę. Ale będę’. Proza Zygmunta Haupta a nowoczesna kultura obecności”, w tegoż „Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności”, Poznań.

2014
66| P. Panas „’Jeździec bez głowy’ Zygmunta Haupta. Fragmenty dyskursu symbolicznego”, w: „Symbol – znak – rytuał. Od narodzin do śmierci”, pod red. J. Mareckiego i L. Rotter, Kraków.
67| E. Dutka „Topografia fascynacji i zdziwienia. Krzemieniec Marii Danilewicz Zielińskiej i Zygmunta Haupta”, w: taż „Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku”, Katowice.

2015
68| A. Madyda „Najnowsze badania życia i twórczości Zygmunta Haupta (tendencje i postulaty)”, w: „Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej (najnowsze badania)”, pod red. B. Dorosz, Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, Warszawa.

III. PRACE KRYTYCZNOLITERACKIE

1950
1| M. Sambor „Opowiadanie Haupta [‚Coup de grâce’]. Do redaktora ,Wiadomości,”, w: „Wiadomości” nr 15-16.

1963
2| P.H. [J. Stempowski] „Nagroda Literacka ‚Kultury’ za rok 1962 – Zygmunt Haupt”, w: „Kultura” nr 1-2, s. 195-196; przedr. w: „Kresy” 1991, nr 6.

1970
3| H. Dorski „List do redakcji ‚Kultury’”, w: „Kultura” nr 9.

1987
4| R. Gorczyńska [E. Czarnecka] „’Mieszkał ubogi szlachcic na Podolu…’”, w: „Kultura” nr 11, przedr w: Z. Haupt „Szpica. Opowiadania, warianty, szkice”, Paryż 1988.

1990
5| P. Szewc „Iwaniuk, Haupt, Stempowski”, w: „Życie Warszawy” nr 241.

1994
6| K. Rutkowski „Arcydzieło nie chciane, czyli nieobecność Haupta”, w: „Gazeta o Książkach”, dod. do: „Gazeta Wyborcza” nr 7.

1995
7| J. Tomkowski „’Nie jestem Szeherezadą’. (Nad prozą Zygmunta Haupta)”, w: „List Oceaniczny” nr 27.

1996
8| A. Stasiuk „Zygmunt Haupt”, w: „Tygodnik Powszechny” nr 26, s. 11; przedr. w: Z. Haupt „Pierścień z papieru”, Czarne 1997.

1997
9| M. Wilczyński „Zygmunt Haupt, sto gram i piwo”, w: „Czas Kultury” nr 1.
10| K. Rutkowski „Pasaż z czarnym półksiężycem”, w: „Gazeta Wyborcza” nr 29.
11| J. Pilch „Urywek dziania się jednej sprawy”, w: „Tygodnik Powszechny” nr 27.

1999
12| A. Madyda „Pisarz intrygujący”, rozm. przepr. R. Moczkodan, w: „Przegląd Artystyczno-Literacki” nr 3.
13| T. Sobolewski „Pytania z bezkresu – o Zygmuncie Haupcie”, w: „Gazeta Wyborcza” nr 109.

2000
14| S. Zając „Śląskie drogi Zygmunta Haupta”, w:„Śląsk” nr 5.

2007
15| P. Śliwiński „Zapomniany mistrz z Podola”, w: „Dziennik” nr 196.

2008
16| K. Rutkowski „Jak ten kamień”, w: „Twórczość” nr 3.

2010
17| T. Zubiński „Osobny i jedyny”, w: „Akant” nr 3.

2015
18| R. Suwała „Requiem dla czasu minionego. Zygmunt Haupt”, w: „Fraza” nr 1-2.

IV. RECENZJE

1963
1| J. Bielatowicz „Nowy talent emigracyjny”, w: „Wiadomości” nr 31.
2| J. Czapski „O Haupcie”, w: „Kultura” nr 10, przedr. w: tenże „Tumult i widma”, Paryż 1981; tenże „Czytając”, Kraków 1990.

1989
3| S. Mazurek „Silva rerum. O pisarstwie Zygmunta Haupta”, w: „Tygodnik Solidarność” nr 9.
4| J. Zieliński „Ocalić przez wymienienie”, w: „Res Publica” nr 7.

1990
5| J. Jarosławski [S. Mazurek] „Gawędy mistyczne”, w: „Kultura Niezależna” nr 50; przedr. pod prawdziwym nazwiskiem w: „Kultura Niezależna” nr 63.
6| D. Mazurek „Świat Zygmunta Haupta”, w: „Kresy” nr 2-3.
7| D. Morawski „Fragment szkicu. (O ‚Szpicy’ Zygmunta Haupta)”, w: „De Lirnik” nr 2.
8| D. Morawski „O ‚Szpicy’ Zygmunta Haupta”, w: „Kresy” nr 2-3.
9| G. Filip „Dwie fikcje”, w: „Odra” nr 5.
10| M. Lubelska „Sprawy naturalne i kosmiczna skala”, w: „Brulion” nr 14-15.

1991
11| K. Orłoś „Kazimierz Orłoś poleca”, w: „Gazeta Wyborcza” nr 230.

1997
12| A. Madyda „Haupt krajowy”, w: „Fraza” nr 4.
13| P. Siemaszko „Świat zapamiętany”, w: „Topos” nr 4.
14| Lektor [ps.], w: „Tygodnik Powszechny” nr 25.
15| Z. Skrok „Porażony pamięcią”, w: „Literatura” nr 9.
16| P. Śliwiński „Pamięć, słowo, ból”, w: „Res Publica Nowa” nr 10.
17| D. Kulik „Mozaiki Seurata”, w: „Dekada Literacka” nr 10-11.
18| W. Kaliszewski „Przymierze z przyszłością”, w: „Więź” nr 12.

1998
19| J. Galant „W poszukiwaniu straconej tożsamości”, w: „Polonistyka” nr 2.
20| G. Kiełb „Pierścień z papieru”, w: „Arcana” nr 3.
21| L. Szaruga „Koniec opowieści”, w: „Kwartalnik Artystyczny” nr 3.
22| M. Rabizo-Birek „Haupt – nasz współczesny”, w: „Twórczość” nr 5.
23| A. Czachowska „Nieuchwytny”, w: „Przegląd Artystyczno-Literacki” nr 10.

1999
24| A. Szeffel „JAK-GDYBY”, w: „Odra” nr 10.

2007
25| J. Gizella „Wołyńskie powidoki”, w: „Arcana” nr 6.
26| J. Poprzeczko „Haust Haupta”, w: „Polityka” nr 49.
27| M. Sendecki „Zygmunt Haupt u bram”, w: „Przekrój” nr 46.
28| M. Radziwon „Odbieram, co moje”, w: „Gazeta Wyborcza” nr 271.
29| A. Poprawa „Hauptwerk”, w: „Książki w Tygodniku”, dod. do: „Tygodnik Powszechny” nr 50.
30| A. Biały „Słowem malowane”, w: „Splot” nr 3.
31| P. Śliwiński „Zapomniany mistrz z Podola”, w: „Dziennik” nr 196.
32| J. Sobolewska „Proza najwyższych lotów”, w: „Dziennik” nr 265.

2008
33| P. Małochleb „Cały Haupt”, w: „Odra” nr 7-8.

2009
34| J. Sobolewska „Narkotyczna proza Haupta”, w: „Polityka” nr 29.
35| W. Kaliszewski „Głosy z Roksolanii”, w: „Nowe Książki” nr 11.

2010
36| P. Tański „Z Roksolanii”, w: „Głos Uczelni” nr 2.
37| P. Tański „’Hansomcab’. O książce ‚Z Roksolanii’ Zygmunta Haupta”, w: Polonistyka” nr 4.

2016
38| Pablopavo [P. Sołtys] „Upał, Haupt, porwanie”, w: „Polityka” 2016 nr 32.
39| Lektor [T. Fiałkowski] „Hołd dla Haupta”, w: „Tygodnik Powszechny” nr 36.
40| Or. [M. Orski], [b.tyt.], w: „Odra” nr 10.

Aleksander Madyda © fot. Joanna Kurdziel-MorytkoALEKSANDER MADYDA, PROF. | Profesor na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się historią literatury polskiej XX wieku, folklorystyką oraz tekstologią i edytorstwem. Z tego zakresu opublikował trzy monografie („W poszukiwaniu jedności człowieka i świata. Folklor w twórczości Stanisława Vincenza”, Toruń 1992; „Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka”, Toruń 1998; „Haupt. Monografia”, Toruń 2012), zbiór szkiców („Od filologii do antropologii. Szkice”, Toruń 2015), cztery edycje zbiorowe poezji (M. Pawlikowska-Jasnorzewska „Poezje zebrane”, t. 1–2, Toruń 1993, [wyd. 3: Toruń 1997]; B. Leśmian „Poezje zebrane”, Toruń 1993, [wyd. 3: Toruń 2000]; H. Poświatowska „Poezje zebrane”, Toruń 1994; J. Czechowicz „Poezje zebrane”, Toruń 1997), po jednej – prozy narracyjnej ([wol. 1:] Z. Haupt, „Baskijski diabeł. Opowiadania i reportaże”, Warszawa 2007; [wol. 2:] Z. Haupt, „Z Roksolanii. Szkice, opowiadania, recenzje, warianty”, Toruń 2009) i epistolografii (Z. Haupt, „Listy do redaktorów ‚Wiadomości’”, Toruń 2014) oraz liczne artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych.